Daily Archives: 5 בינואר 2018

שיח גישורי בין לשכת המגשרים וארגון המגשרים -שניהם בישראל.

מאת: ד"ר דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר/דרכים -מרכז גישור והדרכה. מתוך פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של ארגון המגשרים, מיום ה- 1 בדצמבר, 2017 שאושר בישיבתם ביום הסוער במדינה, ביום שישי ה-5 לינואר, 2018. .     פגישה עם לשכת המגשרים ויניב שוורצמן: א.    יניב שוורצמן, ירון מאיר וניר תלפז התארחו במחצית השנייה של הישיבה ב.     ירון סקר את מצב לשכת המגשרים ... קראו עוד »