אורחים כותבים

מהו גישור מוצלח?

האם הליך הגישור נחל הצלחה? / מאת עו"ד גיורא אלוני, מגשר  1 ספטמבר, 2017 את השאלה שבכותרת למאמר הזה עורר [1]Oran Kaufman במאמרו-  "[2]"On What Level Are We Mediating?,  כשכוונתו הייתה לשאלה כיצד תימדד הצלחה בגישור. לשאלה עצמה יש מספר רמות ובודאי מספר תשובות, כגון – הצלחה למי? הצלחה עבור הצדדים, אינה בהכרח הצלחתו של המגשר, שעה שהצלחה עבור המגשר ... קראו עוד »

גישור בהסכמי ממון

גישור בהסכמי ממון / מאת: עו"ד גיורא אלוני, מגשר מבוא באפריל 2015, פרסמתי מאמר תחת הכותרת "אפיקי גישור: הסכמי ממון-לטובת זוגות ומגשרים שאינם בהכרח עורכי דין"[1]. בין היתר נאמר שם: "מעשיות בעיניו של האחד, נתפסת, לעיתים, כפסימיות אצל האחר והסכם ממון נתפס אצל זוגות רבים כפסימיזם יתר. זו בד"כ הסיבה הנפוצה ביותר לעובדה שבני זוג, בתחילת דרכם, נמנעים מלתת את ... קראו עוד »

שאלה של אתיקה בנושא סודיות – תשובה נוספת

מאת: עו"ד גיורא אלוני - מגשר. לפורום האתיקה הגיעה פניה ממגשר, המשתייך לאחד ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, המבקשת את התייחסות פורום האתיקה לפרקטיקה הנהוגה במרכז הגישור כאשר סודיותו של ההסדר המהותי שהושג בין הצדדים הינו תנאי בל יעבור מבחינת אחד הצדדים. במקרים אלו מנוסחים שני הסדרי גישור בתום הגישור: הסדר אחד מוגש לבית המשפט ולפיו מתבקש בית המשפט לדחות את התביעה בתיק, והסדר שני, מהותי )למשל קראו עוד »

שאלה של אתיקה…

1.למען מניעת חשש להטעיית הציבור בדבר תוצאות הגישור מומלץ להוסיף פסקה בהסדר המוגש לבית המשפט לצורך מתן פסק דין לדחיית ההליך, כי הצדדים מבקשים בהסכמה כי, יינתן צו איסור פרסום לפרטי ההסדר באופן שזה לא יפורסם במאגרים משפטים ובכל מדיה אחרת וכו' והדיון יהיה בדלתיים סגורות . קראו עוד »

בית המשפט בודק: היה גישור?

היה גישור?! מאת עו"ד גיורא אלוני, מגשר ( נכתב ביום 25/5/17 עבוד אתר סילפר-גישור והדרכה). להבנת נושא המאמר השאלה אם המגעים שבין הצדדים, באמצעות צד שלישי מהווים הליך גישור, מתעוררת בבתי המשפט, למעשה, דווקא כשאלת אגב לשאלה העיקרית האם להרשות הצגת מסמכים או העלאת עד לדוכן. שהרי ברור שאם ייקבע שהמגעים שהיו בין הצדדים, שקדמו להגשת מסמכים אלה, היו במסגרת הליך גישור ייפסלו המסמכים להגשה ויוצאו מתיק ביהמ"ש. בשאלה זו כבר דנו לא אחת ב קראו עוד »

פסקי דין המחזקים את מוסד הגישור

בתי המשפט השונים בשורה של פסקי דין המחזקים את מוסד הגישור - 23 מרץ, 2017 מאת: עו"ד גיורא אלוני - מגשר במה הדברים אמורים אין זה עוד טפטוף אקראי של פסיקה בנושא הגישור, אלא רצף של פסקי דין, שמלמד על השתרשותו של מוסד הגישור בתפיסתם של השופטים בישראל באשר לחשיבותו של הגישור ושילובו בשיקוליהם, כשהם באים להכריע בסוגיות המגיעות לשולחנם. פסקי דין אלה, שאת תקציריהם נביא כאן, אינם עוסקים כולם דווקא בגישור, אלא מתייחסים קראו עוד »

גישור ירושות וצוואות במשפחה

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר. בגישורי צוואות, ישנה נוכחות מתמדת של המנוח ושל האבל, ובכל פעם שיעלה בשיח דיבור שיזכיר את המנוח, על המגשר לצפות להתפרצויות כלשהן מצד בני המשפחה והקרובים. מאחר וכל אדם וכל משפחה מביעים אחרת את אבלם, יקשה על המגשר, שאיננו מכיר את הנפשות הפועלות, לחזות מראש את ההתפרצויות הללו ומה מעורר אותן. לא כל שכן יקשה על מגשר לדעת כיצד התפרצויות אלה משפיעות על הצדדים או על מניעיהם או על הסיכוי להשיג הסכמות. לעיתים קראו עוד »

התחייבות בהסדר גישור וסנקציות.

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר. מבחינת ציבור המגשרים מה שחשוב הוא, שהעובדה שלא נלווה סכום קבוע ומפורש של קנס כסנקציה במקרה של הפרתה של איזו מהתחייבות הצדדים, גורמת להסדר הגישור, הגם שקיבל תוקף של פס"ד, להיות הרבה פחות אפקטיבי, אם וכאשר מי מהצדדים צריך לתבוע על פיו במקרה של הפרת התחייבות שבו ע"י הצד השני. קראו עוד »

פסק דין עדכני בנושא עיכוב הליכים בדיני משפחה

המחוקק אמנם מצא לנכון, במסגרת החוק דידן, לפגוע או לצמצם את זכות היסוד האמורה, אולם החוק קבע את משכה של פגיעה זו באופן שתהא מידתית ותשקף במאוזן את תכלית החוק, ולאיש אין הסמכות להאריך את התקופה שבה נמנעת מהאזרח הפניה לערכאות, לבד מהמחוקק עצמו. הארכת התקופה ב- 15 יום ע"י יחידת הסיוע, המתאפשרת עפ"י החוק, לא נועדה, לתפיסתו של השופט, לטפל בעומסים, אלא לענות על צרכים כגון שאחד הצדדים אינו בארץ או שמא חלה. שימוש יתר ביכולת הארכת הזמן הזו בגין עומסי העבודה, אך תביא לזילות בחוק ובמועדים שנקבעו בו. המעיין בתקנה 17 לתקנות שהוסדרו קראו עוד »

Pacta sunt servanda פקטה סונט סרבנטה) או חוזים יש לקיים

מאת" עו"ד גיורא אלוני - מגשר. בחינת השיקולים הללו מובילה למסקנה, כי התנערות האיש מהתחייבויותיו על פי הסכם הגירושין נעשתה בחוסר תום לב, ולפיכך הוא מושתק מלטעון לאי אישור הסכם הגירושין על ידי בית המשפט כטענת הגנה כנגד אכיפתו.... האיש לא נתן כל טעם מדוע לא ימלא אחר התחייבויותיו בהסכם הגירושין. פרט לאותה טענה מרחיקת לכת בדבר קשר רומנטי בין פלמונית לבין האישה, לא הצביע האיש על פגם בהסכם הגירושין. האיש שב והעיד, כי הסכים להסכם הגירושין, ואף בעדותו בבית המשפט לא הצביע על פגם כלשהו בהסכם הגירושין ואף לא טען כלל שזה מקפחו, או פוגע בזכות מזכויותיו. קראו עוד »