אורחים כותבים

פסקי דין המחזקים את מוסד הגישור

בתי המשפט השונים בשורה של פסקי דין המחזקים את מוסד הגישור - 23 מרץ, 2017 מאת: עו"ד גיורא אלוני - מגשר במה הדברים אמורים אין זה עוד טפטוף אקראי של פסיקה בנושא הגישור, אלא רצף של פסקי דין, שמלמד על השתרשותו של מוסד הגישור בתפיסתם של השופטים בישראל באשר לחשיבותו של הגישור ושילובו בשיקוליהם, כשהם באים להכריע בסוגיות המגיעות לשולחנם. פסקי דין אלה, שאת תקציריהם נביא כאן, אינם עוסקים כולם דווקא בגישור, אלא מתייחסים קראו עוד »

גישור ירושות וצוואות במשפחה

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר. בגישורי צוואות, ישנה נוכחות מתמדת של המנוח ושל האבל, ובכל פעם שיעלה בשיח דיבור שיזכיר את המנוח, על המגשר לצפות להתפרצויות כלשהן מצד בני המשפחה והקרובים. מאחר וכל אדם וכל משפחה מביעים אחרת את אבלם, יקשה על המגשר, שאיננו מכיר את הנפשות הפועלות, לחזות מראש את ההתפרצויות הללו ומה מעורר אותן. לא כל שכן יקשה על מגשר לדעת כיצד התפרצויות אלה משפיעות על הצדדים או על מניעיהם או על הסיכוי להשיג הסכמות. לעיתים קראו עוד »

התחייבות בהסדר גישור וסנקציות.

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר. מבחינת ציבור המגשרים מה שחשוב הוא, שהעובדה שלא נלווה סכום קבוע ומפורש של קנס כסנקציה במקרה של הפרתה של איזו מהתחייבות הצדדים, גורמת להסדר הגישור, הגם שקיבל תוקף של פס"ד, להיות הרבה פחות אפקטיבי, אם וכאשר מי מהצדדים צריך לתבוע על פיו במקרה של הפרת התחייבות שבו ע"י הצד השני. קראו עוד »

פסק דין עדכני בנושא עיכוב הליכים בדיני משפחה

המחוקק אמנם מצא לנכון, במסגרת החוק דידן, לפגוע או לצמצם את זכות היסוד האמורה, אולם החוק קבע את משכה של פגיעה זו באופן שתהא מידתית ותשקף במאוזן את תכלית החוק, ולאיש אין הסמכות להאריך את התקופה שבה נמנעת מהאזרח הפניה לערכאות, לבד מהמחוקק עצמו. הארכת התקופה ב- 15 יום ע"י יחידת הסיוע, המתאפשרת עפ"י החוק, לא נועדה, לתפיסתו של השופט, לטפל בעומסים, אלא לענות על צרכים כגון שאחד הצדדים אינו בארץ או שמא חלה. שימוש יתר ביכולת הארכת הזמן הזו בגין עומסי העבודה, אך תביא לזילות בחוק ובמועדים שנקבעו בו. המעיין בתקנה 17 לתקנות שהוסדרו קראו עוד »

Pacta sunt servanda פקטה סונט סרבנטה) או חוזים יש לקיים

מאת" עו"ד גיורא אלוני - מגשר. בחינת השיקולים הללו מובילה למסקנה, כי התנערות האיש מהתחייבויותיו על פי הסכם הגירושין נעשתה בחוסר תום לב, ולפיכך הוא מושתק מלטעון לאי אישור הסכם הגירושין על ידי בית המשפט כטענת הגנה כנגד אכיפתו.... האיש לא נתן כל טעם מדוע לא ימלא אחר התחייבויותיו בהסכם הגירושין. פרט לאותה טענה מרחיקת לכת בדבר קשר רומנטי בין פלמונית לבין האישה, לא הצביע האיש על פגם בהסכם הגירושין. האיש שב והעיד, כי הסכים להסכם הגירושין, ואף בעדותו בבית המשפט לא הצביע על פגם כלשהו בהסכם הגירושין ואף לא טען כלל שזה מקפחו, או פוגע בזכות מזכויותיו. קראו עוד »

תוקף של פסק דין -לא בכל מחיר….פסיקה.

מאת: עו"ד גיורא אלוני - מגשר. שוב ניצבה בפני כב' השופט ארנברג השאלה מה דינו של הסכם גישור שנחתם ע"י כל הצדדים, ואף מצויה בו חתימת קיום של המגשר, שבמסגרתו בקשו הצדדים לתת לו תוקף של פסק דין? האם בכך בא לסיומו הליך הגישור והמגשר חייב להגיש את ההסכם לבית המשפט למתן תוקף, או שמא, כאשר צד אחד נמלך בו לאחר החתימה, וההסכם עדיין לא הוגש לבית המשפט ולא ניתן לו תוקף של פסק דין, יש מקום להימנע מלתת לו תוקף של פסק דין? קראו עוד »

התמודדות עם בעלי אישיות לעומתית בגישור

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר. התהליך המבוצע באופן המתואר לעיל, גורם לצדדים להיות ממוקדים בהעלאת השאלות הרלבנטיות, מתן תשובות, איסוף נתונים ומידע, בדיקת האופציות ושקילת תוצאותיהם ואז חזרה חלילה על המהלכים האלה, עד שמושג הפתרון המיוחל. העיסוק הזה של הצדדים, שהמגשר, בשונה מהגישור המקובל, מתחיל בו בשלב מוקדם של הגישור, יש בו כדי לתעל את הצדדים לעסוק בעתיד ולמנוע מהם לעסוק בסיפורי העבר, בהאשמות הדדיות ובהטחת ביקורת בנוגע לסיבות לסכסוך. קראו עוד »

13 ספטמבר -בחירות להנהלת לשכת המגשרים בישראל

מאת: דר' דוד סילורה - מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה. להלן לוח הזמנים לאותו מפגש : 17:00-17:20 התכנסות וכיבוד קל 17:20-17:45 דברי יו"ר הלשכה, 17:45-18:30 הדו"חות הכספיים: דברי הגב' מירה ליבר, סמנכ"לית כספים מר אוסי זלוצובר, רואה חשבון דברי ד"ר ירון מאיר, יו"ר ועדת ביקורת שאלות והצבעה 18:30-18:45 דברי יו"ר ועדת הבחירות, מר לב קפלונוב 18:45-20:00 בחירות ( הצבעת חברים ) לוועד הלשכה קראו עוד »

פסק דין פורץ דרך בעולם הגישור

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר. אינני מעז לשים עצמי בנעליה של כב' השופט פרוקצ'יה, אולם אם בסיטואציה עובדתית בה היו המבקשים עומדים בתנאי התקנון, נדמה לי, שגם בהעדרו של סעיף מקביל לסעיף 5 שבחוק הבוררות, בדברי החקיקה המתייחסים לגישור, יש מקום לסברה שהשופטת המלומדת הייתה אמנם מקיימת את עיכוב ההליכים עליו פסק ביהמ"ש דלמטה, כפי שאמנם הייתה פסיקתה שם בפועל, אלא שלא ע"מ לקיים הליך של בוררות, כמתחייב מסעיף 5 הנ"ל, אלא לשם קיום הליך גישור תחילה. האם זו משאלת ליבו של הכותב או החלטה ששורשיה בהיגיון משפטי?". קראו עוד »

מחידושי החשיבה הגישורית

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר. הסדר הגישור שיושג בסופו של דבר – הוא החשוב, ולא הדיבורים המרגיזים הנשמעים עתה. * לעיתים זה לוקח זמן וצורך איפוק אבל בסופו של דבר ההסדרים - מושגים. * עם אנשים שכאלה זה עשוי לקחת יותר זמן (במיוחד עם הצד השני מזוהה כבעל אישיות לעומתית עוצמתית), אבל בסופו של דבר הסדר הגישור – יושג. * העובדה שהוא תוקף אותי אישית – תערער רק מי שאין לו שליטה עצמית – ולי יש. * אני לא צריך להגן על עצמי או להוכיח את עצמי בפניו – כל עוד אני בסדר עם עצמי. קראו עוד »